اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

از همـان روزی کــه زنـدانی شـدند آزادهاوعـده ی هــر گونه آزادی پــریـد از یادها آتش تنــد ِ مسلسل انـدکی فــرصت ندادتـا کمی بـالا بیایـــد از گلــــو فــــــریادها طبقِ دستور خـــدایان لازم الاجـــرا بـوَدبا حضـور چکمه پوشان حکـم استبدادها جای جای سرزمینم جـایگاهِ شیون استشکوه دارد شروه شروه میهن از بیدادها سرو سرسبزی بدور ازشعله ی […]

چشــم ناز و عشـوه هـای مـاه بانو را ببینتاب زلـف و خـط نستعلیـق ابــــرو را ببین مظهــرِ افسونگـری دل می بـرد از مـردمانانـدکی از معجـزات سِحـر و جـادو را ببین خیره می ماند پلنگ از دیدنِ مـارالِ دشتراز و رمــز سُــرمه در چشمانِ آهـو را ببین شُـر شُـرِ ابـــریشم از بـالا بـــریـزد بر کمــردر دو […]

در حال جستجو در سایت . . .