اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

بزن آهنگ بشکن را که بشکن بشکن است امشبپیاپی آن چـه می ریـزد گلِ پیراهن است امشب کنـــارِ زنبـــقِ وحشی صبــا پیــوسته می رقصدبه نازِ نسترن هایی که پشت خرمن است امشب هنــوز از راه نامــــردی حسادت می کـند گــویاغـم دیـرینه انگاری کـه با ما دشمن است امشب الا “یـــا ایهّـــــا الســـاقی اَدِر کـــــاَســـاً و […]

در حال جستجو در سایت . . .